Những bài hát tôi yêu thich'''

Chào mừng quý vị đến với Website cua Tran Thi Thu- giao vien truong THPT Chu Van An- Quang Tri.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:07' 19-01-2009
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
TRÆÅÌNG THPT CHU VÀN AN

ÂÃÖ TAÌI SAÏNG KIÃÚN KINH NGHIÃÛM
MÄN HOÜC : ÂËA LYÏ
Giaïo viãn thæûc hiãûn : Tráön Thë Thu

TÃN ÂÃÖ TAÌI : PHÆÅNG PHAÏP REÌN LUYÃÛN KYÎ NÀNG VEÎ BIÃØU ÂÄÖ CHO HOÜC SINH BÁÛC THPT

I- ÂÀÛT VÁÚN ÂÃÖ :
Trong caïc nhaì træåìng phäø thäng hiãûn nay táút caí caïc män hoüc âãöu coï táöm quan troüng nháút âënh maì chuïng ta khäng thãø xem nheû báút cæï mäüt män hoüc naìo vaì trong nhæîng bäü män hãút sæïc quan troüng âoï laì bäü män âëa lê. Âáy laì män hoüc nghiãn cæïu vãö thiãn nhiãn, âáút næåïc, con ngæåìi vaì caïc hoüat âäüng kinh tãú xaî häüi cuía con ngæåìi trãn bãö màût traïi âáút.
Trong âoï chæång trçnh âëa lê åí træåìng THPT chuí yãúu nghiãn cæïu vãö nhæîng váún âãö âëa lê kinh tãú - xaî häüi (caïc nhán täú taïc âäüng tåïi sæû phaït triãøn kinh tãú - xaî häüi, âæåìng läúi, caïch thæïc täø chæïc saín xuáút cuía caïc bäü pháûn laînh thäø trãn bãö màût traïi âáút).
Thæåìng nhæîng kiãún thæïc âëa lyï kinh tãú - xaî häüi coï liãn quan ráút nhiãöu tåïi caïc baíng säú liãûu vaì nhæîng baíng baíng säú liãûu âoï thæåìng âæåüc biãøu hiãûn dæåïi daûng caïc biãøu âäö, båíi vç viãûc ghi nháûn kiãún thæïc bàòng hçnh aính seî dãù daìng hån so våïi viãûc ghi nháûn bàòng nhæîng con säú, chênh vç thãú viãûc chuyãøn tæì dæî liãûu säú sang dæî liãûu hçnh aính (biãøu âäö) laì ráút cáön thiãút. Nhæ váûy hoüc âëa lê kinh tãú - xaî häüi gàõn liãön våïi viãûc thæåìng xuyãn tiãúp cáûn våïi caïc baíng säú liãûu vaì caïc biãøu âäö. Váûy thç : Muäún hoüc täút âëa lê kinh tãú - xaî häüi thç hoüc sinh phaíi nàõm væîng nhæîng kiãún thæïc vaì phaíi coï kyî nàng vãö biãøu âäö.
Tuy nhiãn: Thæûc tãú trong chæång trçnh (saïch giaïo khoa) män âëa lê åí caïc træåìng phäø thäng thç khäng coï mäüt tiãút hoüc naìo hæåïng dáùn cho hoüc sinh mäüt caïch cuû thãø vãö âàûc âiãøm, tênh cháút vaì caïch sæí duûng caïc loaûi biãøu âäö, maì chè coï mäüt säú baìi thæûc haình giåïi thiãûu så læåüc caïch veî mäüt säú loaûi biãøu âäö âãø minh hoüa, båíi váûy chæa thãø giuïp hoüc sinh nàõm væîng âæåüc caïc kyî nàng vãö biãøu âäö âæåüc.
Qua thæûc tãú täi nháûn tháúy ràòng : Âa säú caïc em coìn ráút må häö vãö caïch sæí duûng biãøu âäö, ráút luïng tuïng trong viãûc læûa choün biãøu âäö cho phuì håüp våïi näüi dung cáön phaín aïnh.
Xuáút phaït tæì nhæîng lyï do trãn, täi maûnh daûn âæa ra mäüt saïng kiãún vãö ``Phæång phaïp reìn kyî nàng veî biãøu âäö cho hoüc sinh``.
Phæång phaïp naìy coï thãø thæûc hiãûn läöng gheïp trong caïc tiãút hoüc, tiãút thæûc haình hoàûc caïc buäøi ngoaûi khoïa.
II- NÄÜI DUNG :
Phæång phaïp naìy âæåüc chia ra thaình hai pháön :
Pháön I : Lyï thuyãút : Gäöm caïc näüi dung sau :
1- Caïc loaûi biãøu âäö thæåìng sæí duûng trong bäü män âëa lê.
2- YÏ nghéa caïc loaûi biãøu âäö.
3- Phán loaûi caïc âäúi tæåüng âëa lê cáön phaín aïnh (Trãn biãøu âäö) vaì caïch læûa choün biãøu âäö.
4- Caïch veî biãøu âäö.
Pháön II : Baìi táûp :
1- Baìi táûp reìn luyãûn ké nàng læûa choün biãøu âäö thêch håüp.
2- Baìi táûp reìn luyãûn kyî nàng veî biãøu âäö.
A- CHUÁØN BË :
1- Giaïo viãn :
Láûp sàôn mäüt baíng thäúng kã caïc loaûi biãøu âäö thæåìng âæåüc sæí duûng trong bäü män âëa lê.
- Chuáøn bë sàôn mäüt säú daûng baìi táûp biãøu âäö cå baín.
2- Hoüc sinh :
- Säø tay ghi cheïp vaì sæu táöm caïc loüai baìi táûp vãö biãøu âäö.
B- TIÃÚN HAÌNH :
PHÁÖN I : LYÏ THUYÃÚT :
1- Caïc loaûi biãøu âäö thæåìng âæåüc sæí duûng trong bäü män âëa lê:
* Bæåïc 1 : Giaïo viãn täø chæïc cho hoüc sinh tæû thäúng kã caïc loaûi biãøu âäö thæåìng âæåüc sæí duûng trong bäü män âëa lyï bàòng sæû hiãøu biãút cuía mçnh.
* Bæåïc 2 : Giaïo viãn nháûn xeït, bäø sung, sau âoï treo baíng thäúng kã sàôn theo hãû thäúng tæì caïc daûng biãøu âäö âån giaín âãún phæïc taûp (Baíng phuû luûc I)
* Bæåïc 3 : Hoüc sinh theo máùu (Láûp baíng ghi vaìo säø tay)
2- YÏ nghéa caïc loaûi biãøu âäö :
* Bæåïc 1: Cho hoüc sinh phán têch âàûc âiãøm, yï nghéa tæìng loaûi biãøu âäö theo nhæîng näüi dung sau :
- Mäùi loaûi biãøu âäö âoï thæåìng duìng âãø phaín aïnh trong nhæîng træåìng håüp naìo ? (hoàûc phaín aïnh nhæîng âäúi tæåüng âëa lê coï tênh cháút nhæ thãú naìo ?)
* Bæåïc 2 : Giaïo viãn nháûn xeït bäø sung vaì giuïp hoüc sinh ruït ra yï nghéa cuía tæìng loaûi biãøu âäö âoï (nhæ trong phuû luûc II)
3- Phán loaûi caïc âäúi tæåüng âëa lê cáön phaín aïnh vaì caïch læûa choün biãøu âäö :
* Phán loaûi :
* Bæåïc 1: Cho hoüc sinh nãu caïc âäúi tæåüng âëa lê cáön phaín aïnh gäöm nhæîng loaûi naìo
Avatar

Xin chao ban!

Han hanh duoc lam thanh vien trang ưeb cua ban.

Chuc ban luon vui, khoe, thanh cong.

htp://tuanhkd.violet.vn/
 
Gửi ý kiến